தவறுவதும், தவற நேர்வதும் ஒன்றில்லை. தவறுகிறவர்களைத் திருத்துவது கடினம். தவற நேர்கிறவர்களை மன்னிக்கலாம்; மன்னிக்க முடியும்.


- நா. பார்த்தசாரதி (சுந்தரக் கனவுகள்)

1 comments:

Dimelo said...

very tough to agree with you. At no situation we should commit any sin machi. may be I'm wrong.!

Post a Comment