நம்முடைய அறிவு புரிந்துகொள்ளாத விஷயங்கள் அனைத்தையும் கடவுள் தத்துவத்தோடு இனைத்து விடுவதே நம்முடைய பழக்கமாகிவிட்டது.


- ர. சு. நல்லபெருமாள் (எண்ணங்கள் மாறலாம்)

0 comments:

Post a Comment