வீரனை அவன் அறிய அலட்சியம் செய்கிறவன் தன்னுடைய அலட்சிய சொற்களாலேயே அவனுடைய பலத்தைப் பல மடங்கு பெருக்கி விட்டு விடுகிறான்.


- நா. பார்த்தசாரதி (நெற்றிக்கண்)

0 comments:

Post a Comment