எவன் ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா இருக்கிறானோ அவனே தீமை செய்கிறான்.


- ஜெயகாந்தான் (இமயத்துக்கு அப்பால்)
உண்மையான வலிமை என்பது ஒருவன் தன்னை அடக்கி ஆள்வதே.


- ஜெயகாந்தன் (இமயத்துக்கு அப்பால்)