உண்மையான வலிமை என்பது ஒருவன் தன்னை அடக்கி ஆள்வதே.


- ஜெயகாந்தன் (இமயத்துக்கு அப்பால்)

0 comments:

Post a Comment