அன்பினால் மனிதர்களை ஓற்றுமைப்படுத்த பல நாள்களாகும் என்றால், பொறாமையால் அவர்களைப் பிரித்துவிட மிகச்சில விநாடிகளே போதுமானது. 


- நா. பார்த்தசாரதி (சுந்தரக் கனவுகள்)

0 comments:

Post a Comment