படித்தவர்கள் எல்லாம் பண்பட்டவர்களாகவோ; பண்பட்டவர்கள் எல்லாம் படித்திருப்பவர்களாகவோ தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை.


- நா. பார்த்தசாரதி (சுந்தரக் கனவுகள்)

1 comments:

Dimelo said...

Kamarajar as an example.

Post a Comment