தந்திரத்தால் ஏமாற்ற முயற்சி செய்யாதே; எப்போதும் நேர்மையாகவே தற்காப்பு தேடிக்கொள். தந்திரத்தை நீ கையாண்டால், உன்னைவிட வல்லவர்களின் தந்திரத்திற்கு பலியாகிவிடுவாய்.

- மு. வரதராசன் (கள்ளோ ? காவியமோ)

2 comments:

anbu anna said...

Nice one

anbu anna said...

Nice one

Post a Comment